Domov arrow Verejné obstarávanie arrow Profil verejného obstarávateľa
Profil verejného obstarávateľa
Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Horná Štubňa

Sídlo: 038 46 Horná Štubňa 455

Štatutárny zástupca: Ing. Ondrej Piški, starosta

Obec Horná Štubňa je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon o verejnom obstarávaní upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Obec Horná Štubňa vypracovala "Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky.

 

Zadávané zákazky:

Rok 2017:

- Rekonštrukcia vykurovania - MŠ - príloha                                 zverejnené: 5.6.2017

                 - správa z vyhodnotenia - príloha

- Oprava a rekonštrukcia ciest v obci  - príloha                           zverejnené: 29.3.2017

                 - správa z vyhodnotenia - príloha

 

Rok 2016:

- Zateplenie viacúčelovej budovy s.č. 456 - príloha                     zverejnené: 31.3.2016 

                - správa z vyhodnotenia - príloha

- Oprava a rekonštrukcia ciest v obci - príloha                            zverejnené: 31.3.2016

                - správa z vyhodnotenia - príloha

 

Rok 2015:

Rekonštrukcia eternitovej strechy - príloha                              zverejnené: 1.6.2015 

              - správa z vyhodnotenia - príloha

- Osobné motorové vozidlo - 7 miestne - príloha                         zverejnené: 23.2.2015

              - správa z vyhodnotenia - príloha

- Výmena okien a dverí za plastové - príloha                               zverejnené: 17.2.2015 

              - správa z vyhodnotenia - príloha

- Traktorový náves - príloha                                                       zverejnené: 13.2.2015 

             - správa z vyhodnotenia - príloha

- Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií  - príloha           zverejnené: 28.1.2015

             - správa z vyhodnotenia - príloha

 

 

Rok 2014:

- Pokládka kamienkového koberca - príloha                                  zverejnené: 27.6.2014

             - správa z vyhodnotenia - príloha

- Dodanie betónovej zmesi - príloha                                             zverejnené: 5.6.2014 

             - správa z vyhodnotenia - príloha

- Garážové dvere na diaľkové ovládanie - príloha                          zverejnené: 29.5.2014

             - správa z vyhodnotenia - príloha

- Vybavenie kuchyne školskej jedálne príloha                              zverejnené: 3.3.2014 

             - správa z vyhodnotenia - príloha

- Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôchpríloha                 zverejnené: 3.3.2014 

             - správa z vyhodnotenia - príloha

- Oplotenie futbalového štadiónapríloha                                     zverejnené: 27.1.2014

             - správa z vyhodnotenia - príloha

- Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií - príloha              zverejnené: 21.1.2014

            - správa z vyhodnotenia - príloha  

 

Rok 2013: 

- Stoly a stoličky do MŠ - príloha                                                   zverejnené: 14.8.2013