Domov arrow Cintorín
Cintorín
Cintorín

       V zmysle § 22 odst. 8 ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu, že nie je zaplatené nájomné za užívanie hrobového miesta a adresa nájomcu nie je známa, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom a na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s tým, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje ze opustenú vec. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 8, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta.

     Obrazová dokumentácia hrobových miest, ktoré boli zaplatené do 31.12.2010 resp. do 31.12.2011 sa nachádza v sekcii Fotoalbumy - Cintorín. Nájomcovia sa môžu prihlásiť do 31.12.2013 resp. do 31.12.2014.

 

P.č.          meno zomrelého                      posledný nájomca                      zaplatené do:     

003          Kabas Pauline                           Steinhubl Albert                         31.12.2010

005          Stritz Jozef                              MUDr. Štric Jozef                       31.12.2010

007          Weiss Kuka Ignác                     Ploch Mária                                31.12.2010

008          Pratsko Ignác a Johana             Rusnák František                       31.12.2010

009          Rusnák Franz a Mária               Rusnák František                       31.12.2010 

016          Hogh Jozef a Mária                  Jurášková Anna                          31.12.2010

024          Kerhátová Erika                      Kerhátová Anna ml.                     31.12.2010

027          Kerhátová Anna                      Kerhát Zdeno                                31.12.2011

028          Struhová Júlia                         p. Požeská                                  31.12.2010

035          Struh Ján                               p. Požeská                                   31.12.2010