Domov arrow Samospráva arrow Dokumenty
Dokumenty
Smernice a interné predpisy

Registratúrny poriadok a registratúrny plán  - príloha , príloha

Smernica upravujúca postup verejného obstarávania - príloha 

Zásady podávania podnetov - príloha 

Podmienky prevádzky mechanizačných prostriedkov - príloha

Podmienky používania osobného motorového vozidla 2/2015 - príloha

Zásady odmeňovania poslancov OcZ 1/2015 - príloha

Umiestňovanie RIP zariadení na území obce 1/2014 - príloha

Zásady volebnej kampane 2/2013 - príloha

Smernica o výške správnych poplatkov 1/2013 - príloha

Postup zaraďovania prostriedkov zo ŠR a EÚ 1/2012 - príloha

Rokovací poriadok OcZ 3/2010 - príloha

Organizačný poriadok obce 2/2010 - príloha

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 1/2010 - príloha

Smernica o používaní kamerového systému 4/2009 - príloha

Zásady na ochranu majetku obce 3/2009 - príloha

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce 2/2009 - príloha

Zásady o úhradách za služby 1/2009 - príloha

Pracovný poriadok obce Horná Štubňa 1/2007 - príloha

Smernica o odpisoch dlhodobého majetku 2/2003 - príloha

Príkazný list starostu obce 1/2003 - príloha

 
Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

 

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

 

Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku

 

Žiadosť o výrub stromov