Domov arrow Organizácie arrow Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor

znak

 - Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia.

- Hasičské desatoro

- Požiarna bezpečnosť pri vykurovaní

- Zloženie výboru DHZ v Hornej Štubni

- Obrazové zhrnutie činnosti DHZ v Hornej Štubni za roky 2006 - 2015.


 

120 výročie založenia

 História:   Po vzore martinského hasičského zboru bol podľa dostupných materiálov v roku 1886 založený hasičský zbor aj v Hornej Štubni, ktorý bol však obecný, teda povinný.  Prvým veliteľom bol pán Július Hohenrider, neskôr František Hogh Kitrich.

 V tejto dobe bola jeho výstroj a výzbroj neuspokojivá. Členov hasičského zboru preverili dve veľké živelné pohromy - 13.6.1927 veľká povodeň a 1.7.1927 veľký požiar, pri ktorom  vyhorela 1/2 obce. V roku 1932 obec zakúpila zo zbierky 2 ručné hasičské striekačky, ktoré boli ťahané koňmi, v roku 1945 bola zakúpená motorová striekačka.

 V období druhej svetovej vojny hasičský zbor plnil úlohu nie len pri hasení požiarov, ale aj v oblasti civilnej protileteckej obrany. Koncom druhej svetovej vojny sa požiarny zbor rozpadol a boli zničené všetky dostupné informácie. Hneď po ukončení vojny bol znovu obnovený a začal plniť všetky úlohy, za ktoré získal rad významných odcenení:

- 1954, ženské družstvo sa zúčastnilo krajskej súťaže, kde sa umiestnilo na druhom mieste, 1976 - organizácia usporiadala 90 výročie a v roku 1986 sté výročie DPO v Hornej Štubni, 2001 - bol zvolený nový výbor, 2002 - usporiadanie okresnej súťaže "Plameň" s účasťou našich dvoch družstiev, 2003 - opäť účasť na súťaži "Plameň" s dvomi družstvami, 2004 - účasť na brannom preteku "O pohár prezidenta DPO", 2005 - účasť na okresnej súťaži pripravenosti s 2 družstvami žien, 1 družstvom dorastu a 2 družstvami mužov, 2006 - okresná súťaž s 2 družstvami žien, 2 družstvami mužov a 1 družstvom dorastu. V roku 2006 DHZ oslávil 120 výročie založenia. Pri tejto príležitosti sme dostali Čestné uznanie a Zástavu DPO SR. 

 Zástava DPO SR    Úspechy

Najstarší žijúci členovia organizácie: Juraj Mračko - člen od roku 1940, Irena Očkajová a Ružena Talafúsová - členky od roku 1954, Anna Šarlinová - členka od roku 1964.

                                                              

Súčasnosť:   Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ) v Hornej Štubni je stále veľmi aktívny. Členovia DHZ sa stretávajú na výročných členských schôdzach, súťažiach či cvičeniach, kde si vzájomne vymieňajú skúsenosti. aktívne pracujú s mládežou a organizujú rôzne podujatia.

Okrem aktívnej práce s mládežou vykonávajú preventívne protipožiarne prehliadky rodinných domov, zameriavajú sa na preventívno - výchovnú činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi, zabezpečujú údržbu hasičskej zbrojnice, udržiavajú hasičskú techniku v prevádzkyschopnom stave. Svoju akcieschopnosť už mali neraz možnosť dokázať pri zdolávaní požiarov v obci.    

Obecný úrad v Hornej Štubni vysoko hodnotí aktívnu činnosť DHZ a ďakuje všetkým aktívnym členom DHZ za dobrú spoluprácu. Vieme, že hasiči zachraňujú životy ľudí, chránia majetok pred rôznymi živelnými pohromami, pričom neraz riskujú svoje životy. 

 

Fašiangy

Fašiangmi sa označuje obdobie od Troch kráľov, teda od šiesteho januára, do Popolcovej stredy,Fašiangy 2009 ktorá je 40 dní pred Veľkonočnou nedeľou. Posledný deň fašiangov - deň pred popolcovou stredou - je na mnohých miestach dodnes spojený s obradom pochovávania basy, ktroré je rozlúčkou s fašiangmi. Podľa starých predstáv o rozdelení roka na leto a zimu tvorilo fašiangové obdobie prechod medzi zimným a letným obdobím. Od dávnych čias až dodnes sú fašiangy časom hojného jedenia, pitia a zábavy.

Názov fašiangy pochádza z nemeckého slova Faschang, ktoré má korene v staronemeckom výraze vast-schane, čo znamená výčap a nápoj pred pôstom. Mnohé fašiangové zvyky majú pôvod v antických slávnostiach. V starom Ríme boli tieto sviatky plné rôznych zvykov. Súčasťou týchto zvykov bolo kladenie jedál na hroby a vykonávanie rôznych obradov v maskách.

                                           Fašiangy 2009Fašiangy sa oslavovali a dodnes oslavujú vo všetkých vrstvách spoločnosti. Napriek tomu, že medzi fašiangmi v mestách a na dedinách sú rozdiely, jedným zo spoločných znakov sú práve masky. Počas fašiangov bolo zvykom, že mládež v maskách obchádzala celú dedinu, navštevovala jednotlivé domy, v ktorých tancovali s domácimi a oni ich za to obdarovali.

V našej obci majú fašiangy dlhoročnú tradíciu práve vďaka členom DHZ. Udržiavanie fašiangovej tradície v obci prechádza z generácie na generáciu a hasiči so svojím sprievodom masiek predstavujú ochrancov obyvateľov obce pred všetkým zlom. 

 

Minister vnútra vymenil auto za auto

Minister vnútra SR Robert Kaliňák odovzdal v nedeľu 18.4.2010 Dobrovoľnému hasičskému zboru v Hornej Štubni nové auto.

Nové auto     DHZ Horná Štubňa

Pár minút po 19.hodine dorazil minister Kaliňák na novom hasičskom aute pred hasičskú zbrojnicu, kde ho čakalo vrelé privítanie a potlesk. Program oficiálne otvoril predseda DHZ v Hornej Štubni pán Miroslav Tribulík, ktorí privítal všetkých hostí a zároveň sa poďakoval za účasť ministrovi Kaliňákovi, ako aj predsedovi Žilinského samosprávneho kraja Jurajovi Blanárovi. Vzápätí veliteľ DHZ Juraj Kupčuliak podal ministrovi Robertovi Kaliňákovi hlásenie.

Minister KaliňákVo svojom príhovore minister Kaliňák pochválil prácu dobrovoľných hasičov a taktiež vyzdvihol ich doterajšiu prácu. Všetkých prítomných pozdravil aj Juraj Blanár, ako aj starosta obce Ing. Ondrej Piški, ktorý v mene obecného úradu poďakoval všetkým členom hasičského zboru. Po príhovoroch minister odovzdal predsedovi DHZ kľúče od nového auta. To však ešte pán minister netušil, že ani on neodíde s prázdnymi rukami. Od členov DHZ dostal na pamiatku taktiež nové auto, dokonca presne také isté, len hračkárske a šiltovku so symbolom DHZ HŠ. Následne fľašou šampanského pokrstil nové hasičské auto atechniku. Nasledovalo fotenie pri novom aute.

Po ukončení slávnostného odovzdávania sa minister Kaliňák v doprovode Juraja Blanára a ostatných pozvaných hostí zúčastnil krátkeho posedenia v priestoroch obecného úradu, kde starosta obce ešte raz všetkým poďakoval za účasť a hostia sa podpísali do pamätnej knihy obce.

   Požehnanie nového auta   Požehnanie nového auta

Dňa 1.5.2010 sa uskutočnilo požehnanie nového hasičského auta, ktoré vykonal správca farnosti dp. Pavol Pečko za prítomnosti členov miestneho DHZ a mládeže. Požehnanie sa konalo pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov.

V rámci osláv sv. Floriána sa 4.5.2010 konal Deň otvorených dverí, kedy sa deti z miestnej základnej školy, ako aj naše dôchdkyne dozvedeli niečo viac o práci dobrovoľných hasičov. Prezreli si hasičskú techniku a dozvedeli sa základy o požiarnej ochrane a prevencii pred požiarmi.