Domov arrow Samospráva arrow Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

 

           poslanci OcZ 

  Horný rad z ľava: Juraj Kupčuliak, Anton Chylo, Prokop Stodolica, Vladislav Švancár, dolný rad: Jozef Srogončík, Marta Varmusová, Dana Stodolicová, Jozef Piški, Pavel Weiss   

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a je mu vyhradené:

* určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a kontrolovať hospodárenie s ním

* schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce

* schvaľovať územný plán obce

* rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok

* vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce

* uznášať sa na nariadeniach

* schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci

* určovať plat starostu podľa osobitného zákona a určovať rozsah výkonu funkcie starostu

* voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určovať rozsah výkonu funkcie kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi

* schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok a zásady odmeňovania poslancov

* zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určiť náplň ich práce

* udeľovať čestné občianstvo, obecné vyznamenania a ceny

* ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce 

 

            

       Poslanecký zbor doplnený starostom obce Ing. Ondrejom Piškim (horný rad: tretí z ľava) a kontrolórom obce Jánom Tomahoghom (dolný rad: tretí z ľava).